Naša vizija
Obiteljska tvrtka koja svoj renome zadržava Isključivo kvalitetnim izvedbama i ispoštovanim rokovima.

dizajn
PARLOV UNA

Instalaterski radovi - plin
a

Unutarnja plinska instalacija je dio plinske instalacije od glavnog zapora na kućnom ormariću do ispusta dimovodnog uređaja.

Sastoji se od plinske armature, cijevne instalacije, plinskih trošila, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja. Unutarnju plinsku instalaciju dijelimo na nemjereni dio, spoj plinomjera i mjereni dio. Nemjerenim dijelom nazivamo dio do glavnog zapora na kućnom ormariću do lijevog spoja plinomjera.

Dio instalacije koji se nalazi sa druge strane plinomjera (desno od plinomjera) naziva se mjereni dio unutarnje plinske instalacije.


Održavanje unutarnjih plinskih instalacija
Ispitivanje postojećih plinskih instalacija prvenstveno je nužno zbog same sigurnosti korisnika. Naime, tijekom godina uporabe dolazi do propusnosti na navojnim spojevima na plinskoj instalaciji.

U većini slučajeva potrebno je samo ponovno prebrtviti navojni spoj koji propušta plin. Donesena su i dva zakona na kojima se temelje obaveze i dužnosti vlasnika objekata i distributera u vezi ispitivanja na ispravnost i nepropusnost postojećih unutarnjih instalacija. To su Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93) i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95). Prema tim zakonima vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju između ostalog i plinske instalacije, o čemu moraju posjedovati valjanu dokumentaciju. Ako se ne može utvrditi vlasnik građevine, onda obaveze preuzima vlasnik. Nadzor obavlja inspektor za zaštitu od požara kojem su vlasnici dužni dati na uvid propisanu dokumentaciju.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:

  • Objekt za stanovanje – 10 godina (prilikom zamjene plinomjera)

  • Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu - najmanje jednom u 5 godina

  • Zgrade u kojima postoji kotlovnica - jednom godišnje